Aktualizovanje pitanja rada razvojnih savetovališta za mlade

cybernet Blog Comments Off on Aktualizovanje pitanja rada razvojnih savetovališta za mlade

Razvojna i savetovališta za mlade bila su tokom ranijih godina osnivana u skoro svakom većem Domu zdravlja na teritoriji Srbije.

U osnivanje ovih savetovališta uložena su velika materijlna sretstva i više godina je trebalo edukovati osoblje za rad sa razvojnom problematikom dece i adolescenata.

Ulagana su sredstva za opremanje posebnih prostorija za savetovališta. Trebalo je usaglasiti rad timova koji se sastoje od pedijatra, neuropsihijatra, psihologa, defektologa, socijalnog radnika i medicinske sestre.Ovakav sastav timova savetovališta omogućava da se u potpunosti organizuje dijagnostika, medikamentozna terapija , psihoterapija kao i rehabilitacija pacijenata svih uzrasta od 0-18 godina.